by Cheryl Mazak 2

Pinchas Zukerman. Credit: Photo courtesy of PSOC/Cheryl Mazak